Vasiyet Nedir, Tapuya Nasıl Tescil Edilir?

Vasiyet hakkında bilmedikleriniz. Vasiyet tanımı, nasıl vasiyet edilir, vasiyet tapuya nasıl tescil edilir? İşte tüm bu soruların cevabı haberin içinde!

Eklenme: Son Güncelleme:
Vasiyet Nedir, Tapuya Nasıl Tescil Edilir?

Vasiyet, bir kimsenin, kendi mal varlığı üzerinde yaptığı ölüme bağlı bir tasarruf şeklidir. Tapu sicilinde uygulama alanı vardır. Vasiyette bulunabilmek için 15 yaşın doldurulması ve temyiz kudretine ( ayırt etme gücüne) sahip olunmalıdır. Vasiyet sözlü, el yazısı ve resmi şekilde yapılabilir.

Vasiyetname ilgilinin nüfusuna kaydedilir. Vasiyet bırakanın ölümünden sonra vasiyetname sulh mahkemesince açılmakta ilgililere tebliğ edilmektedir.

Bir kimse mirasçı olarak alt soyu (çocukları), ana, baba, veya eşinin bulunması halinde, bu kimselerin mirastaki saklı paylarının dışında kalan kısmını vasiyet edebilmektedir. Bu mirasçıların hiç biri yoksa mirasın tamamı vasiyet edilebilmektedir.

Saklı pay

1- Altsoy için yasal miras payının yarısı

2- Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri

3- Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.


Vasiyetname ile mirasçı atanabilmekte, belli mal bırakılabilmekte, vakıf kurulabilmektedir.

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin olmaması halinde mirasçılarda vasiyet lehdarı adına vasiyeten tescili talep edebileceklerdir. Bu halde aşağıdaki belgeler istenir.

1-    Mirasçıları gösterir mirasçılık belgesi

2-    Vasiyetnamenin tasdikli bir sureti

3-    Vasiyetin açıldığı ve yerine getirilmesine dair sulh mahkemesi kararı


Kanuni mirasçılara intikalde tapu harcı tahsil edilmemektedir. Sadece döner sermaye bedeli tahsil edilir. Vasiyetname gereği tescilde emlak vergisi değeri üzerinden binde 9,9 tapu harcı tahsil edilir.

Miras yolu ile edinmelerde işeme konu taşınmazlar veraset ve intikal vergisine konu olmaktadır. Taşınmazların mirasçılar adına intikalinde, veraset ve intikal vergisi ile ilişiliğinin kestirilmesi zorunlu değildir. Veraset ve intikal vergisi ödenmeden de tapu sicil müdürlüğü mirasçılar adına intikal işlemini yapmaktadır. Ancak intikal eden taşınmazın devri veya üzerine ayni bir hak tesisi, veraset ve intikal vergisi ödenmedikçe mümkün olmayacaktır.

Haber : Emlak Pencerem

Vasiyet Nedir Tapuya Nasıl Tescil Edilir?